Hướng dẫn thiết lập & sử dụng

Cung cấp thông tin mẫu kế hoạch để sử dụng thử Smartboss FOCUS 
B1: Xây dựng bảng kế hoạch Sử dụng chức năng hỗ trợ lên kế hoạch tại đây để xây dựng cho mình mộ bản kế hoạch bằng file EXCEL với mục tiêu rõ ràng và hành động cụ thể. Vui lòng bỏ qua bước này nếu bạn đã có FILE kế hoạch bằng EXCEL  

B2: Liệt kê danh sách những người cần cập nhật báo cáo cho bạn

Trong file EXCEL kế hoạch của bạn, vui lòng tạo một SHEET có tên “Name” &  liệt kê tên & email của những người cần báo cáo cho bạn.  Chúng tôi sẽ thiết lập các file báo cáo cho họ nhập liệu để thông tin kết quả tự động gửi đến file tổng kết của bạn.

B3: Upload và Share Vui lòng upload file Kế hoạch của bạn lên google Drive và share cho tài khoản BOTFOCUS@giaiphaptinhhoa.com. Hoặc bạn chỉ cần gửi FILE này bằng email vào địa chỉ BOTFOCUS@giaiphaptinhhoa.com