I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC: 

Chức danh

Nhân viên bảo trì

Thời gian làm việc

8h/ngày HC

Bộ phận            HCNS Ca
Quản lý trực tiếp            Phụ trách HCNS Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp

Giám đốc công ty

 

 II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Đảm bảo các máy móc, tài sản cố định được sửa chữa nhanh chóng, tài sản và máy móc được sử dụng hiệu quả cao, giảm thiểu chi phí sửa chữa.

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt

Nhiệm vụ

Diễn giải công việc

Yêu cầu

1 Tổ chức thực hiện việc sửa chữa tài sản, máy móc. –  Nhận phiếu sửa chữa từ bộ phận bảo vệ.-  Lên phương án sửa chữa gồm tự sửa chữa hoặc thuê dịch vụ ngoài.

–  Theo dõi quá trình sửa chữa.

–  Lập biên bản nghiệm thu sửa chữa.

–  Bàn giao cho bộ phận sử dụng sau khi sửa chữa xong..

–  Cập nhật hồ sơ bảo trì gồm sổ theo dõi sửa chữa, phiếu lý lịch máy.

 

–  Có mặt để kiểm tra sự cố ít nhất 5 phút khi nhận được thông tin.-
2 Theo dõi, nghiệm thu việc lắp đặc tài sản cố định, máy móc. –  Nhận thông tin lặp đặt từ các bộ phận liên quan.-  Theo dõi quá trình lặp đặt.

–  Nghiệm thu việc lắp đặt.

–  Giao cho bổ phận sử dụng (ký vào biên bản nghiệm thu).

–  Cập nhật hồ sơ bảo trì.

 

3 Theo dõi quá trình bảo hành –  Lập kế hoạch bảo hành-  Tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

–  Lập biên bản nghiệm thu bảo hành.

–  Lên phương án sửa chữa, bảo trì sau khi hết hạn bảo hành.

 

4 Quản lý hồ sơ bảo trì –  Lập danh sách tất cả các loại máy móc …-  Lập danh sách các dụng cụ bảo trì, bảo hành.

–  Xây dựng phiếu lý lịch máy cho những loại máy móc quan trọng.

–  Cập nhật hồ sơ khi có phát sinh.

 

–  (Máy móc quan trọng là những máy phải thay đổi thường xuyên linh kiện, thường xuyên phải sửa chữa, bảo trì, bảo hành).
5 Xây dựng kế hoạch bảo trì tài sản cố định, máy móc và tổ chức thực hiện –  Xây dựng kế hoạch bảo trì (năm) cho tất cả các loại máy móc.-  Tổ chức thực hiện và nghiệm thu kết quả bảo trì.
6 Thực hiện các công việc hỗ trợ bảo vệ
Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp giao.

 IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Stt Giờ Nội dung công việc
1 Đầu giờ sáng +  Xem xét các nội dung phải sửa chữa, bảo trì trong ngày.+  Kiểm tra việc vận hành tất cả các loại máy móc, thiết bị theo checklist.
2 Trong giờ +  Tổ chức thực hiện công việc sửa chữa, bảo trì…+   Nếu xong công việc thì báo cáo quản lý để thực hiện các công việc khác được giao.
3 Cuối giờ chiều +  Kiểm tra việc vận hành tất cả các loại máy móc, thiết bị theo checklist.+  Bàn giao các nội dung bảo trì cho bảo vệ theo sổ giao ca bảo trì.

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Stt Loại báo cáo Thời gian Người nhận
1 Báo cáo tổng hợp tình hình sữa chữa (chuyển sổ theo dõi sửa chữa) 16h thứ bảy Phụ trách nhân sự
2 Báo cáo kết quả bảo trì (theo kế hoạch) 16h ngày 2 tháng sau Phụ trách nhân sự
3 Báo cáo kết quả bảo hành (theo kế hoạch)
4 Báo cáo tăng giảm danh mục dụng cụ bảo trì 16h ngày 2 tháng sau Phụ trách nhân sự

 

Ngày    tháng   năm 2007

Nhân viên xác nhận

 

 

 

 

 

 

Quản lý

Phòng HCNS

Giám đốc

Download biểu mẫu xây dựng bảng mô tả công việc

phần mềm nhân sự hrpro7

Phần mềm KPI

Đánh giá KPI nhân viên minh bạch, chuyên nghiệp