KPI về sản phẩm lỗi

1. Tỷ lệ phải làm lại – rework Tỷ lệ phải làm lại là số sản phẩm làm hư phải sửa lại theo yêu cầu. Tỷ lệ này phản ảnh thời gian mất mát của công ty do công nhân phải làm lại sản phẩm, công đoạn. Các loại tỷ lệ làm lại: a. Tỷ lệ làm lại của các công nhân trong một bộ...

KPI về đơn hàng

1. Giá trị order tối thiểu: Là giá trị tối thiểu mà tại đó bạn mới ký đơn hàng để đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận đặt ra. Kiểm tra thường xuyên tỷ lệ này hàng tháng, bạn biết rằng các trường hợp order có số lượng dưới mức yêu cầu và bộ phận ký order phải giải trình. 2. Giá...

KPI về năng suất

1. Năng suất bởi đơn hàng: Công thức: Tính năng suất theo từng đơn hàng. Mục đích: so sánh giữa các đơn hàng với nhau, xác định độ khó của từng đơn hàng và bạn sẽ tìm ra nguyên nhân tại sao một đơn hàng có năng suất cao hay thấp. Stt Số oder Chuyền Đơn vị Năng suất Lý...

KPI về bảo trì

1. Số lần không phục vụ được: Công thức: = số lần không phục vụ được/tổng số lần phục vụ hoặc đơn thuần là tổng số lần không phục vụ được (nếu bạn không đo lường được tổng số lần phục vụ). Số lần không phục vụ được biểu hiện mức độ đáp ứng yêu cầu của bộ phận bảo trì....

KPI về chỉ số thanh toán

1. Chỉ số thanh toán hiện hành:  Đây là chỉ số đo lường khả năng doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Công thức tính chỉ số thanh toán hiện hành=   Chỉ số này càng thấp ám chỉ doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn đối với việc thực hiện các...