Điều cơ bản nhất tạo ra ranh giới giữa người giàu và người nghèo chính là sự khác biệt trong suy nghĩ. Người giàu dám nghĩ khác và làm khác, trong khi người nghèo luôn sợ hãi.

Chúng ta thường quan niệm rằng, người giàu may mắn và có nhiều lợi thế hơn người nghèo. Họ khôn khéo, giỏi tận dụng quan hệ và đặc biệt người giàu thường ích kỷ.

Tuy nhiên, điều cơ bản nhất tạo ra ranh giới giữa người giàu và người nghèo chính là sự khác biệt trong suy nghĩ. Người giàu dám nghĩ khác và làm khác, trong khi người nghèo luôn sợ hãi. Xem thêm

Điều cơ bản nhất tạo ra ranh giới giữa người giàu và người nghèo chính là sự khác biệt trong suy nghĩ. Người giàu dám nghĩ khác và làm khác, trong khi người nghèo luôn sợ hãi.

Chúng ta thường quan niệm rằng, người giàu may mắn và có nhiều lợi thế hơn người nghèo. Họ khôn khéo, giỏi tận dụng quan hệ và đặc biệt người giàu thường ích kỷ.

Tuy nhiên, điều cơ bản nhất tạo ra ranh giới giữa người giàu và người nghèo chính là sự khác biệt trong suy nghĩ. Người giàu dám nghĩ khác và làm khác, trong khi người nghèo luôn sợ hãi. Xem thêm