380 cau thuat ngu

1 100 per cent premium payment Trả lương 100%
2 A system of shered values/ Meaning Hệ thống giá trị/ý nghĩa được chia sẻ
3 Ability Khả năng
4 Adaptive Thích nghi
5 Adjusting pay rates Điều chỉnh mức lương
6 Administrator carde/High rank cadre Cán bộ quản trị cấp cao
7 Aggrieved employee Nhân viên bị ngược đãi
8 Aiming Khả năng nhắm đúng vị trí
9 Air conflict Mâu thuẩn cởi mở/ công khai
10 Allowances Trợ cấp
11 Annual leave Nghỉ phép thường niên
12 Application Form Mẫu đơn xin viêc
13 Apprenticeship training Đào tạo học nghề
14 Appropriate status symbols Biểu tượng địa vị phù hợp
15 Arbitrator Trọng tài
16 Assessment of employee potential Đánh giá tiềm năng nhân viên
17 Aternation Ranking method Phương pháp xếp hạng luân phiên
18 Audio visual technique Kỹ thuật nghe nhìn
19 Average Trung bình
20 Award/reward/gratification/bomus Thưởng, tiền thưởng
21 Behavior modeling Mô hình ứng xử
22 Behavioral norms Các chuẩn mực hành vi
23 Benchmark job Công việc chuẩn để tính lương
24 Benefits Phúc lợi
25 Blank(WAB) Khoảng trống trong mẫu đơn
26 Board interview/Panel interview PV hội đồng
27 Bottom-up approach Phương pháp từ cấp dưới lên cấp trên
28 Breakdowns Bế tắc
29 Buisiness games Trò chơi kinh doanh
30 Bureacratic Quan liêu, bàn giấy
31 Career employee Nhân viên chính ngạch/Biên chế
32 Career planning and development Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp(Thăng tiến nghề nghiệp)
33 Case study Điển quản trị/Nghiên cứu tình huống
34 Catorory A/Class A Hạng A
35 Challenge Thách đó
36 Classroom lecture Bài thuyết trình trong lớp
37 Coaching Dạy kèm
38 Cognitive ability test Trắc nghiệm khả năng nhận thức
39 Cognitive dissonance Cảm ứng lạc điệu
40 Collective agreement Thỏa ước tập thể
41 Collective bargaining Thương nghị tập thể
42 Combination of methods Tổng hợp các phương pháp
43 Comfortabe working conditions Điều kiện làm việc thoải mái
44 Compensation Lương bổng
45 Compensation equity Bình đẳng về lương bổng và đãi ngộ
46 Competent supervision Kiểm tra khéo léo
47 Computer-assisted instruction (CAI) Giảng dạy nhờ máy tính
48 Conferrence Hội nghị
49 Conflict Mâu thuẩn
50 Conflict tolerance Chấp nhận mâu thuẩn
51 Congenial co-workers Đồng nghiệp hợp ý
52 Contractual employee Nhân viên hợp đồng
53 Controlling Kiểm tra
54 Corporate culture Bầu văn hóa công ty
55 Corporate philosophy Triết lý công ty
56 Correlation analysis Phân tích tương quan
57 Cost of living Chi phí sinh hoạt
58 Cyclical variation Biến thiên theo chu kỳ
59 Daily worker Nhân viên công nhật
60 Day care center Trung tâm chăm sóc trẻ em khi cha mẹ làm việc
61 Death in service compensation Bồi thường tử tuất
62 Demotion Giáng chức
63 Denphi technique Kỹ thuật Delphi
64 Derective interview Phỏng vấn hướng dẫn
65 Desterminants Các yếu tố quyết định
66 Development Phát triển
67 Disciplinary action Thi hành kỷ luật
68 Discipline Kỷ luật
69 Discriplinary action process Tiến trình thi hành kỷ luật
70 Drug testing Trắc nghiệm sử dụng bằng thuốc
71 Duty Nhiệm vụ
72 Early retirement Về hưu sớm
73 Educatiol assistance Trợ cấp giáo dục
74 Education Giáo dục
75 Emerson efficency bonus payment Trả lương theo hiệu năng Emerson
76 Employee behavior Hành vi của nhân viên
77 Employee leasing Thuê mướn Nhân viên
78 Employee manual Cẩm nang nhân viên
79 Employee recording Nhân viên ghi chép trong nhật ký công tác
80 Employee referrals Nhờ nhân viên giới thiệu
81 Employee relation services Dịch vụ tương quan nhân sự
82 Employee relations/Internal employee relation Tương quan nhân sự
83 Employee service Dịch vụ công nhân viên
84 Employee stock owndership plan (ESOP) Kế hoạch cho NV sở hữu cổ phần
85 Employment Tuyển dụng
86 Employment egency Cơ quan nhân dụng
87 Employment interview/ In-depth interview Phỏng vấn sâu
88 Entrepreneurial Năng động, sáng tạo
89 Entry- level proferssinals Chuyên viên ở mức khởi điểm
90 Envalution and follow-up Đánh giá và theo dõi
91 Essay method Phương pháp đánh giá bằng văn bản tường thuật
92 Esteem needs Nhu cầu được kính trọng
93 Evalution of application/ Review of application Xét đơn xin việc
94 External environment Môi trường bên ngoài
95 External equity Bình đẳng so với bên ngoài
96 Extremen behavior Hành vi theo thái cực
97 Fair Tạm
98 Family benefits Trợ cấp gia đình
99 Finalcial compensation Lương bổng đãi ngộ về tài chính
100 Finalcial managerment Quản trị Tài chính
101 Finger dexterity Sự khéo léo của ngón tay
102 Flextime Giờ làm việc uyển chuyển, linh động
103 Floater employee Nhân vviên trôi nổi, ko thường xuyên
104 Forecasting/Poresee or Forecast Dự báo
105 Formal system Hệ thống chính thức
106 Former employees Cựu nhân viên
107 Gain sharing payment or the halsey premium plan Kế hoạch Haley/ trả lương chia tỷ lệ tiền thưởng
108 Gantt task anh Bonus payment Trả lương co bản cộng với tiền thưởng
109 General environment Môi trường tổng quát
110 General knowledge tests Trắc nghiệm kiến thức tổng quát
111 Going rate/wege/ Prevailing rate Mức lương hiện hành trong XH
112 Good Giỏi
113 Graphic rating scales method Phương pháp mức thang điểm vẽ bằng đồ thị
114 Graphology Khoa nghiên cứu chữ viết
115 Grievance procedure Thủ tục giải quyết khiếu nại
116 Gross salary Lương gộp (Chưa trừ thuế)
117 Group appraisal Đánh giá nhóm
118 Group emphasis Chú trọng vào nhóm
119 Group incentive plan/Group incetive payment Trả lương theo nhóm
120 Group interview Phỏng vấn nhóm/
121 Group life insuarance BH nhân thọ theo nhóm
122 Hazard pay Tiền trợ cấp nguy hiểm
123 Heath and safety Y tế và An toàn lao động
124 Hierarchy of human needs Nấc thang thứ bậc/nhu cầu của con người
125 Holiday leave Nghỉ lễ (có lương)
126 Hot stove rule Nguyên tắc lò lửa nóng
127 How to influence human behavior Làm cách nào khuyến dụ hành vi ứng xử của cong người
128 Human resource department Bộ phận NS/Phòng NS
129 Human resource development Phát triển Tài nguyên nhân sự
130 Human resource managerment Quản trị Tài nguyên NS/ Quản trị NS
131 Human resource planning Kế hoạch Tài nguyên NS/QTNS
132 Immediate supevisior Quản trực tiếp (Cấp quản đốc trực tiếp)
133 In- basket training Đào tạo bàn giấy/ Đào tạo xử lý công văn giấy tờ
134 Incentive compensation Lương bổng đãi ngộ kích thích LĐXS
135 Incentive payment Trả lương kích thích lao động
136 Individual incentive payment Trả lương theo cá nhân
137 Informal group Nhóm không chính thức
138 Input Đầu vào/nhập lượng
139 Insurance plans Kế hoạch bảo hiểm
140 Integrated human resource managerment Quản trị Tài nguyên nhân sự tổng thể
141 Interlligence tests Trắc nghiện trí thông minh
142 Internal employee relations Tương quan nhân sự nội bộ
143 Internal environment Môi trường bên trong
144 Internal equity Bình đẳng nội bộ
145 Internship Sinh viên thực tập
146 Intership Thực tập sinh
147 Interview Phỏng vấn
148 Job Công việc
149 Job analysis Phân tích công việc
150 Job behaviors Các hành vi đối với công việc
151 Job bidding Thong báo thủ tục đăng ký
152 Job description Bảng mô tả công việc
153 Job enlargement Đa dạng hóa công việc
154 Job enrichment Phong phú hóa công việc
155 Job environment Khung cảnh công việc
156 Job envolvement Tích cực với công việc
157 Job expenses Công tác phí
158 Job knownledge test Trắc nghiệm khả năng nghề nghiệp hay kiến thức chuyên môn
159 Job peformance Sự hoàn thành công tác
160 Job posting Niêm yết chổ làm còn trống
161 Job pricing Ấn định mức trả lương
162 Job rotation Luân phiên công tác
163 Job satisfaction Thỏa mãn với công việc
164 Job sharing Chia sẽ công việc
165 Job specification Bảng mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc
166 Job title Chức danh công việc
167 Key job Công việc chủ yếu
168 Knowledge Kiến thức
169 Labor agreement Thỏa ước lao động
170 Labor relations Tương quan lao động
171 Layoff Tạm cho nghỉ việc vì không có việc làm
172 Leading Lãnh đạo
173 Leave/Leave of absence Nghỉ phép
174 Lethargic Thụ động
175 Line management Quản trị trực tuyến
176 Macroen environment Môi trường vĩ mô
177 Managerment By Ojectives(MBO) Quản trị bằng các mục tiêu
178 Manegerial judgerment Phán đoán của cấp quản trị
179 Manpower inventory Hồ sơ nhân lực
180 Manpower replacement chart Sơ đồ sắp xếp lại nhân lực
181 Manualdexterity Sự khéo léo của tay
182 Marketing managerment Quản trị Marketing
183 Maternity leave Nghỉ sanh (Có lương)
184 Means- ends orientation Hướng phương tiện vào mục đích cứu cánh
185 Medical benefits Trợ cấp Y tế
186 Mega- environment Môi trường vĩ mô
187 Member identity Tính đồng nhất giữa các thành viên
188 Microen environment Môi trường vi mô
189 Miniaturization Sự thu nhỏ
190 Mixed interview Phỏng vấn tổng hợp