tổ chức chấm công trong nhà máy sản xuất

Qui định chấm công   Qui định giờ công và cách thức chấm công: Tất cả các nhân viên khi đi làm đều phải chấm công bằng vân tay, chấm công trên máy VÀO khi vào ca,   chấm công trên máy RA khi ra về Nhân viên phải chấm đầy đủ và đúng cách cả RA lẫn VÀO. Nếu chấm...

Tổ chức chấm công hiệu quả

Các quy trình chấm công phổ biến: Văn phòng cơ bản – không sử dụng HRPortal Sản xuất cơ bản – không sử dụng HRPortal Văn phòng – có sử dụng HRPortal Sản xuất – có sử dụng HRPortal Chuỗi cửa hàng, nhà hàng – có sử dụng HRPortal  Một số nội...