Từ điển năng lực đại học HARVARD: Ủy quyền

Phân bổ  quyền ra quyết định và / hoặc trách nhiệm công việc để chiếm đoạt những người khác để  tối đa hóa hiệu quả  của tổ  chức, cá nhân. Biểu hiện chính Chia sẻ trách nhiệm thích hợp — Phân bổ quyết định quyền hạn và / hoặc trách nhiệm công việc trong các lĩnh vực...

Thói quen nhảy việc ở Việt Nam

Công ty tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks vừa công bố kết quả kháo sát người tìm việc với chủ đề “Quan điểm về nhảy việc của lao động Việt Nam”. Khảo sát được thực hiện trên 12.652 người lao động tại Việt Nam trong tháng 1 năm 2015. Khi được hỏi lý do chủ yếu nào có...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Ra quyết định

Xác định và hiểu biết các vấn đề, các vấn đề, và cơ hội; so sánh dữ liệu từ  các nguồn khác nhau để  rút ra kết luận; sử  dụng phương pháp tiếp cận hiệu quả  để  lựa chọn một quá trình hành động hoặc phát  triển  các  giải  pháp  phù  hợp;  hành  động  đó  là  phù ...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Tập trung vào khách hàng

Làm cho khách hàng và nhu cầu của họ  là một trọng tâm chính của  hành  động  của  mình;  phát  triển  và  duy  trì  các  mối  quan  hệ khách hàng hiệu quả. Biểu hiện chính Tìm  hiểu  khách  hàng  — Tích  cực  tìm  kiếm  thông  tin  để  hiểu hoàn cảnh của khách hàng,...
Paste your AdWords Remarketing code here