Đánh giá nhân viên kém như thế nào?

Gini Graham Scott, một chuyên gia quản lý nhân sự, tác giả cuốnA Survival Guide to Managing Employees from Hell (Amazon, 2007) đã đưa ra một phương cách đơn giản để đánh giá mức độ yếu kém của nhân viên. Đây giống như một bài tập gồm 30 câu hỏi. Mỗi câu, người quản lý...

Quản lý tiền lương doanh nghiệp hiệu quả

Có một bảng phân tích chi phí cụ thể, doanh nghiệp sẽ dễ dàng quyết định việc sử dụng nhân sự tính lương nội bộ hay thuê ngoài Để có cái nhìn rõ nét hơn về hiệu quả chi phí của việc tuyển hẳn một nhân viên tính lương nội bộ hay nên sử dụng dịch vụ tính lương bên...

Nên thuê ngoài những công việc nhân sự nào?

Khi thuê ngoài các công việc hành chính cho một đối tác dịch vụ uy tín, bộ phận nhân sự có thể tập trung thời gian và nguồn lực vào các chức năng nhân sự cốt lõi để các hoạt động nhân sự ngày càng hiệu quả và mang lại giá trị cao hơn cho nhân viên và tổ chức. Năm 2013...

Đánh giá kết quả công việc của nhân viên

Quy trình đánh giá kết quả công việc có thể phức tạp hoặc đơn giản nhưng nếu muốn có kết quả được đánh giá bằng một con số có thực thì hãy bắt đầu bằng một con số… Các nhà quản trị phải thường xuyên đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, nhưng trong khi thực...