Chi trả lương thưởng

nâng cao tinh thần làm việc & giữ chân lâu dài

Các mô hình liên quan đến lương thưởng

Công cụ hữu dụng cho hoạt động chi trả lương thưởng

Thảo luận liên quan đến lương thưởng

Các bài viết về chủ đề lương thưởng

Xây dựng thang bảng lương

Bất hợp lý về tiền lương Hiện nay, ở nhiều doanh nghiệp, thang, bảng lương chưa được xây dựng dựa trên đánh giá giá trị công việc theo đúng thực tế của đơn vị. Như một sự thuận tiện, nhiều doanh nghiệp áp dụng nguyên hoặc sửa đổi theo hệ thống thang, bảng lương theo...