KPI khác

KPI DEMO KPI về quy định đánh giá nhân viên KPI về bảng đánh giá phòng kinh doanh KPI về bảng đánh giá phòng HCNS KPI về bảng đánh giá phòng kỹ thuật KPI về bảng đánh giá phòng xuất nhập khẩu KPI về bảng đánh giá phòng kế toán KPI về bảng đánh giá trưởng phòng kinh...

KPI của phòng nghiên cứu và phát triển

KPI của hệ thống mục tiêu phòng R&D 2012 KPI của bảng đánh giá cv cá nhân – GĐ R&D KPI của bảng đánh giá cv cá nhân – phó phòng KPI của trưởng bộ phận điện KPI của trưởng bộ phận cơ khí KPI về MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM 2012 _GĐ...

KPI của bộ phận kỹ thuật

KPI của BSC bộ phận QA KPI của BSC bộ phận kỹ thuật dịch vụ KPI của GĐ kỹ thuật dịch vụ KPI của trưởng bộ phần máy dân dụng KPI của trưởng bộ phận máy công nghiệp KPI của nhân viên dịch vụ kỹ thuật máy dân dụng KPI về kế hoạch năm của GĐ dịch vụ kỹ...

KPI của phòng giao nhận

KPI của BSC phòng giao nhận KPI của giám đốc giao nhận KPI của trưởng bộ phận giao nhận KPI của nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu KPI của nhân viên giao nhận nội địa KPI của thủ kho giao...

KPI của phòng mua hàng

KPI của BSC phòng mua hàng KPI về xây dựng BSC công ty KPI của giám đốc mua hàng KPI của phó giám đốc mua hàng KPI của nhân viên mua hàng nước ngoài KPI của nhân viên mua hàng nội địa KPI về mục tiêu công viêc năm 2012- GĐ KPI về mục tiêu công việc năm 2012 –...

KPI của phòng kế toán

KPI của BSC bộ phận kế toán KPI của trưởng phòng kế toán KPI của kế toán thanh toán KPI của kế toán vật tư KPI của kế toán giá thành KPI của kế toán tổng hợp KPI về mục tiêu kế hoạch năm của giám đốc tài...