Từ điển năng lực đại học HARVARD: Ủy quyền

Phân bổ  quyền ra quyết định và / hoặc trách nhiệm công việc để chiếm đoạt những người khác để  tối đa hóa hiệu quả  của tổ  chức, cá nhân. Biểu hiện chính Chia sẻ trách nhiệm thích hợp — Phân bổ quyết định quyền hạn và / hoặc trách nhiệm công việc trong các lĩnh vực...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Ra quyết định

Xác định và hiểu biết các vấn đề, các vấn đề, và cơ hội; so sánh dữ liệu từ  các nguồn khác nhau để  rút ra kết luận; sử  dụng phương pháp tiếp cận hiệu quả  để  lựa chọn một quá trình hành động hoặc phát  triển  các  giải  pháp  phù  hợp;  hành  động  đó  là  phù ...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Tập trung vào khách hàng

Làm cho khách hàng và nhu cầu của họ  là một trọng tâm chính của  hành  động  của  mình;  phát  triển  và  duy  trì  các  mối  quan  hệ khách hàng hiệu quả. Biểu hiện chính Tìm  hiểu  khách  hàng  — Tích  cực  tìm  kiếm  thông  tin  để  hiểu hoàn cảnh của khách hàng,...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Không ngừng học hỏi

Chủ  động xác định lĩnh vực mới cho việc học tập; thường xuyên tạo ra và tận dụng cơ hội học tập; sử  dụng kiến thức mới đạt được và  kỹ  năng  trong  công  việc  và  học  tập  thông  qua  ứng  dụng  của chúng. . Biểu hiện chính Mục  tiêu  nhu  cầu  học  tập  — Tìm ...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Giao tiếp

Truyền  đạt  rõ  ràng  thông  tin  và  ý  tưởng  thông  qua  một  loạt  các phương  tiện  truyền  thông  cho  các  cá  nhân  hoặc  các  nhóm  một cách có sự tham gia của khán giả và giúp họ hiểu và giữ lại các tin nhắn. Biểu hiện chính Tổ  chức  thông  tin  liên  lạc ...