Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động

– Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty .

– Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNV Công ty .

– Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế
độ cho người lao động.

Nhấn vào đây để tải về

Nguồn: Edu Việt