KPI là gì ?

Cụm từ “KPI” ngày nay đã không còn xa lạ đối với các CEO và với những người làm Nhân sự. Và vì thế, cũng rất nhiều người mong muốn tìm hiểu bản chất thực sự của KPI là gì? KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator.

  • Indicator là chỉ số đo lường
  • Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đo lường tình trạng thực hiện công việc, hoặc đo lường kết quả thực hiện công việc
  • Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đo lường tình trạng thực hiện các công việc trọng yếu