Những điều nên làm khi xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự

  1. Các tiêu chí đánh giá phải gắn liền với mục tiêu kinh doanh của công ty
  2. Sử dụng mô hình thẻ điểm cân bằng để xác định tiêu chí cần đánh giá
  3. Kêu gọi sự tham gia của ban giám đốc và các vị trí quản lý
  4. Trước khi áp dụng đại trà cho toàn công ty, nên áp dụng trước ở những vị trí quan trọng
  5. Những người ở vị trí quản lý chỉ nên có từ 3 đến 5 tiêu chí đánh giá.
  6. Nên đánh giá thường xuyên, hàng tháng hoặc tối thiểu là 3 tháng

 

Xin mời bạn tham gia thảo luận bằng cách comment

Download tài liệu xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự

Các biểu mẫu đánh giá nhân sự

Download ngay