Nhiều quan niệm cho rằng Giám đốc nhân sự chỉ là người thừa hành mệnh lệnh Ban Giám đốc, hay Giám đốc Nhân sự là người gây phiền toái, can thiệp vào các bộ phận khác. Trong ba chân kiềng của một hệ thống tổ chức, ngoài vốn, chiến lược – Nhân sự là một trong những nguồn lực chính. Vậy vai trò của Giám đốc Nhân sự nên được nhìn nhận chuẩn mực như thế nào?

  • Ở cấp độ 1, công tác nhân sự chỉ đơn thuần là xử lý các sự vụ hành chính: xếp lịch, chấm công, giải quyết tranh chấp nhỏ.
  • Ở cấp độ 2, Công tác nhân sự được chuyên môn hóa. Bộ phận nhân sự tham gia vào việc lên kế hoạch Đào tạo, góp tiếng nói vào sự thăng tiến và sa thải nhân viên. Tuy nhiên, những nhiệm vụ đó phụ thuộc vào quan điểm và chiến lược của Ban Giám đốc.
  • Ở cấp độ 3, Bộ phận nhân sự đóng vai trò vị trí chiến lược. Trong đó Giám đốc Nhân sự được xem như đối tác của Ban Lãnh đạo.

8 công việc của Giám Đốc Nhân Sự 

( vui lòng click vào để xem chi tiết )

Tổ chức bộ phận nhân sự / HR Department

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự
– Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc.
– Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự
– Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác

Tổ chức Tuyển dụng và bổ dụng / Recruitment & Assignment

– Thu hút và tuyển dụng
– Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng
– Bổ dụng và những nguyên tắc quan trọng
– Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hoá hiệu quả tuyển dụng và bổ dụng

Tổ chức Đánh giá nhân sự / Personel Appraisal

– Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự
– Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích
– Giới thiệu một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự

Tổ chức Đào tạo và phát triển / HR Training & Development

– Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
– Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại
– Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo
– Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa

Tổ chức việc xây dựng Văn hoá doanh nghiệp / Corporate Culture

– Xây dựng và thay đổi Văn hoá Doanh nghiệp
– Đo lường kết quả xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp

Tổ chức Lương và Chế độ đãi ngộ / Compensation & Remuneration System
Chiến lược nguồn nhân lực /HR Strategy

– Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự
– Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự
– Hoạch định chiến lược nhân sự
– Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự

Đảm bảo việc tuân thủ Pháp luật Lao động / Laws & Regulations on Labour
  • Hiểu về pháp luật lao động, Quy định pháp luật về thôi dụng….
  • Giải quyết tranh chấp lao động, xử lý Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động
Xây dựng hệ thống - ứng dụng công nghệ vào hoạt động của bộ phận Nhân Sự

Giám đốc Nhân sự là nhà tư vấn và vạch ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực công ty theo đơn đặt hàng từ Ban Giám đốc. Họ hoạt động độc lập và bình đẳng với Ban Giám đốc.

  • Giám đốc nhân sự: Một chuyên gia tâm lý – là người biết lắng nghe, thấu hiểu ý kiến các phòng ban. Khi biết được tâm tư nguyện vọng của họ thì cần truyền đạt rõ ràng mục tiêu, sứ mệnh, chiến lược của công ty tới toàn bộ hệ thống.
  • Giám đốc Nhân sự: Người truyền tin hiệu quả – không áp đặt những quy định, truyền đạt những thông điệp rõ ràng từ Ban lãnh đạo để các thành viên vui vẻ thực thi những quy định ấy.
  • Giám đốc Nhân sự: Người hoạch định chiến lược – là người có khả năng cùng Ban Giám đốc đưa ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Thậm chí Giám đốc nhân sự có thể dự đoán được xu thế phát triển của nguồn nhân lực và có kế hoạch ứng phó.