Select Page
26 công thức Excel dành cho Nhân Sự

26 công thức Excel dành cho Nhân Sự

I. Các hàm xử lý chuỗi 1.  Hàm LEFT Cú pháp: LEFT(Text,n) Text: là chuỗi ban đầu; n: Số ký tự cần cắt; Công dụng: Cắt n ký tự tính từ trái của một chuỗi; Ví dụ: LEFT(“VIDUEXCEL”,4) = ? 2. Hàm RIGHT Cú pháp: RIGHT(Text,n) Text: là chuỗi ban đầu; n: Số ký tự cần cắt;...