Mục tiêu Sau khóa học này học viên có khả năng:

 • Mô tả được qui trình lập kế hoạch và điều độ sản xuất.
 • Nhận diện được nguồn lực chính lập kế hoạch và điều độ sản xuất.
 • Trình bày và ứng dụng được công cụ sử dụng khi lập kế hoạch sản
  xuất.
 • Trải nghiệm kỹ năng và rủi ro chính khi giám sát kế hoach sản xuất.
 Đối tượng
 • NV lập kế hoạch, TPKH, NV triển khai kế hoạch xưởng sản xuất.
 Thời lượng
 • 06 buổi, mỗi buổi 3 giờ.
 Nội dung
 • Phần 1: Qui trình và cơ sở lập kế hoạch điều độ sản xuất
 • Phần 2: Tính toán cân đối nhu cầu các nguồn lực kế hoạch sản xuất
 • Phần 3: Công cụ xây dựng kế hoạch điều độ bố trí máy
 • Phần 4: Triển khai và giám sát kế hoạch sản xuất

Nội dung chương trình

Download để xem chi tiết

Download