Đăng ký học thử

Miễn phí đăng ký học thử

 

Đăng ký

Nội dung chương trình

Download để xem chi tiết

Download
Mục tiêu Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Mô tả được vai trò, nhiệm vụ của nhân viên QC trong xưởng sản xuất.
 • Thực hành việc lập kế hoạch giám sát chất lượng trong khu vực sản
  xuất.
 • Ứng dụng kỹ năng giám sát , công cụ chính quản lý chất lượng và hoàn
  thành mục tiêu giám sát chất lượng của công ty.
 • Ứng dụng kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giám sát trong việc giám sát
  chất lượng sản phẩm và báo cáo.
 Đối tượng
 • Nhân viên QC, nhân viên QA.
 • Nhân viên giám sát sản xuất
 Thời lượng
 • 06 buổi, mỗi buổi 3 giờ.
 Nội dung
 • Phần 1: Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của nhân viên QC với nhiệm vụ giám sát sản xuất
 • Phần 2: Lập kế hoạch, thông tin và triển khai công việc giám sát sản xuất của QC
 • Phần 3: Giám sát năng suất chất lượng xưởng sản xuất
 • Phần 4: Kỹ năng thiết yếu dành cho nhân viên giám sát