Mục tiêu Sau khóa học này học viên có khả năng:

  • Nhận biết được các lãng phí trong quá trình sản xuất theo mô hình TPM.
  • Hiểu rõ bản chất của chỉ số OEE trong sản xuất.
  • Mô tả được các hình thức bảo dưỡng và sửa chữa dự phòng thiết bị trong mô hình TPM.
  • Mô tả được cơ sở xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, qui trình thực hiện và quản lý thiết bị.
 Đối tượng
  • Giám sát, Trưởng phòng, Kỹ sư, Tổ trưởng sản xuất,…
 Thời lượng
  • 04 buổi, mỗi buổi có 3 giờ.
 Nội dung
  • Phần 1: Khái quát chung về quản lý năng suất toàn diện (TPM) nhà máy sản xuất.
  • Phần 2 :  Chỉ số OEE và  các lợi ích của TPM
  • Phần 3: Trình tự xây dựng hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng hướng đến TPM

Nội dung chương trình

Download để xem chi tiết

Download