Đánh giá chính xác  Việc xây dựng thành công bộ từ điển năng lực sẽ chuẩn hóa quá trình đánh giá nhân viên, giúp kết quả đánh giá trở nên thuyết phục hơn và đáng tin cậy hơn. Nếu không có bộ từ điển năng lực, kết quả đánh giá sẽ thay đổi khá nhiều tùy thuộc vào người đánh giá. Nhân viên tự đánh giá sẽ cho ra kết quả khác với kết quả đánh giá của người quản lý. Một khi kết quả đánh giá không đồng nhất, không thuyết phục, sẽ không thể áp dụng kết quả đánh giá này được hiệu quả.

Quản trị nhân sự hiệu quả  Kết quả đánh giá chính xác sẽ làm cơ sở cho việc đánh giá mức lương (theo mô hình 3P) và quản trị chương trình đào tạo huấn luyện.  Thang đánh giá tốt cũng giúp cho công tác tuyển dụng được hiệu quả hơn.

 

Phần mềm giúp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhân viên

Đánh giá hiệu quả giúp chi trả chính xác, minh bạch, tăng thêm động lực cho đội ngũ nhân viên

Dùng thử miễn phí

Download thư viện từ điển năng lực

Đánh giá hiệu quả giúp chi trả chính xác, minh bạch, tăng thêm động lực cho đội ngũ nhân viên

download ngay

Bài viết khác về đánh giá nhân sự

Biểu mẫu đánh giá nhân viên

Người đứng đầu doanh nghiệp dù có xuất sắc đến đâu nhưng nếu không có những đồng sự giỏi sẽ khó mà thực hiện được các chiến lược, chiến thuật để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Đánh giá đúng nhân viên sẽ giúp lãnh đạo đặt cấp dưới vào đúng vị trí, giao việc đúng...

Từ điển năng lực: khả năng ủy thác

  Định nghĩa Khả năng tin tưởng, ủy nhiệm công việc cho người khác Độ tuổi phát triển kỹ năng ( thời kỳ tiêu chuẩn) Từ 30-50 tuổi Nếu bạn không có kỹ năng này Ôm hết công việc về mình, không làm được việc lớn Kỹ năng liên quan Khả năng nắm bắt ngữ cảnh khả năng...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Khuyến khích sự thay đổi

Khuyến khích những người khác để  tìm kiếm cơ hội tiếp cận khác nhau và sáng tạo để  giải quyết vấn đề  và cơ hội; tạo thuận lợi cho việc thực hiện và chấp nhận thay đổi tại nơi làm việc. Biểu hiện chính Khuyến  khích  phá  vỡ  những  giới  hạn— Khuyến  khích  nhân...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Phát triển người khác

Lập kế hoạch và hỗ  trợ  phát triển kỹ  năng và khả  năng của các cá nhân để  họ  có thể  thực hiện đầy đủ  trách nhiệm công việc / vai trò hiện tại hoặc tương lai hiệu quả hơn. Biểu hiện chính Phối hợp thiết lập các mục tiêu phát triển — Làm việc với các cá nhân để ...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Ra quyết định

Xác định và hiểu biết các vấn đề, các vấn đề, và cơ hội; so sánh dữ liệu từ  các nguồn khác nhau để  rút ra kết luận; sử  dụng phương pháp tiếp cận hiệu quả  để  lựa chọn một quá trình hành động hoặc phát  triển  các  giải  pháp  phù  hợp;  hành  động  đó  là  phù ...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Tập trung vào khách hàng

Làm cho khách hàng và nhu cầu của họ  là một trọng tâm chính của  hành  động  của  mình;  phát  triển  và  duy  trì  các  mối  quan  hệ khách hàng hiệu quả. Biểu hiện chính Tìm  hiểu  khách  hàng  — Tích  cực  tìm  kiếm  thông  tin  để  hiểu hoàn cảnh của khách hàng,...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Đóng góp vào thành công của nhóm

Tích cực tham gia như một thành viên của một nhóm nghiên cứu để di chuyển các đội hướng tới hoàn thành mục tiêu. Biểu hiện chính Tạo điều kiện cho mục tiêu hoàn thành  — Làm thủ tục đề nghị hoặc  quá  trình  để  đạt  được  mục  tiêu  của  nhóm  hoặc  thực  hiện chức...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Không ngừng học hỏi

Chủ  động xác định lĩnh vực mới cho việc học tập; thường xuyên tạo ra và tận dụng cơ hội học tập; sử  dụng kiến thức mới đạt được và  kỹ  năng  trong  công  việc  và  học  tập  thông  qua  ứng  dụng  của chúng. . Biểu hiện chính Mục  tiêu  nhu  cầu  học  tập  — Tìm ...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Định mức hiệu suất cho thành công

Tập trung và hướng dẫn những người khác trong việc hoàn thành mục tiêu công việc. Biểu hiện chính Thực hiện bộ mục tiêu – hợp tác làm việc với báo cáo trực tiếp để thiết lập mục tiêu hoạt động có ý nghĩa; đặt ra mục tiêu thực hiện cụ thể và xác định các biện...